Produkter - 3D, BIM, CAD 

Tjänster

Ceco är mycket mer än bara mjukvaruutvecklare. Vi hjälper aktivt till med kravställning, kontroll och  modellsamordning av byggnadsdprojekt. Ceco är också mycket aktiva med att anpassa våra system och applikationer för varje kunds önskemål.


BIM och 3D-projektering har haft en explosionsartad utveckling de senaste 2 åren. De stora CAD-leveratörerna tävlar hårt om att vara mest BIM. Men branschen är fortfarande i en sökandefas.

Att ställa de rätta kraven för att få ut maximalt och för att få användbar BIM är varken självklart eller enkelt. Det finns ingen färdig mall att gå efter. Inte allt för sällan uppstår det osäkerhet hos beställaren vad man faktiskt kan och bör kräva av sina projektörer vad det gäller digitala leveranser. Samma osäkerhet finns bland många projektörer som inte är vana att få krav på sina digitala leveranser trots att man många gånger har mångårig erfarenhet av arbete med 3D-projektering. Man har använt 3D-projektering för att stärka sin interna process men inte för att ge mervärde till sin kund i form av digital leverans. Här kommer Ceco in med sin kompetens och erfarenhet.
 

Rådgivning:

Med våra IT-system, vår erfarenhet och vårt "know-how" hjälper vi våra kunder att utveckla metodik, implementation och realisering för deras tjänster och interna processer.
Hur kan man skapa mervärden av den stora mängd information som våra kunder styr över, skapar och använder?
Mervärden som effektiviserar och förtydligar de interna processerna - som skapar nya tjänster för vår kunders kunder - som gör den totala bygg- och driftkostnaden lägre.

 

3D-CAD-samordnare:

Ceco har både kompetens och erfarenhet att agera samordnare av 3D-CAD-modeller i specifika projekt. Sammanslagning av modeller från olika projektörer:
- till en enhetlig miljö för visualisering och interaktion
- med struktur och objektorientering för BIM

 

3D-Modellering och 3D-publicering:

Ceco har stor kunskap inom både 3D-modellering, i de vanligaste CAD-programmen. Samt publicering/export/import av 3D-modeller mellan olika format och applikationer.

 

4D-modellering och -simulering:

Genom att koppla ihop CAD-modeller och tidplaner kan man simulera och visualisera byggandets kritiska moment, vilket i sin tur leder till mindre fel, ökad förståelse och lägre kostnader. Vi är experter på 4D.

 

5D-modellering och -simulering:

3D-modeller innehåller inte bara grafik, den innehåller också data (längd, bredd o s v) och med denna data kan man effektivt automatisera mängdnings- och kalkylarbetet.

Contact: info@ceco.se